ჰაერის დაბინძურების სოციალური ხარჯი: ეროვნული ტენდენციებიდან ადგილობრივ ზეგავლენამდე