ჰაერდაცვითი კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი – მოკლე ანგარიში