სამოქალაქო მოძრაობის „გავიგუდეთ“ კომენტარები „ქ.რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის (2020-2022)“ 2021 წლის იანვარი-ივნისის პროგრესანგარიშზე