თვითმონიტორინგის ელექტრონული სისტემის მიერ დაფიქსირებული მონაცემები