სრულდება თუ არა გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ვადები?