ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმის განხილვა რუსთავის მერიაში გაიმართა