ასრულებს თუ არა შპს „არესემ კორპი“ გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადებს?