2018 – 2022 წლებში განხორციელებული საქმიანობა და მიღწეული შედეგები